Faculty of Political Science and Journalism AMU

Publikacje

Prace badawcze prowadzone w ramach Katedry Jeana Monneta na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu koncentrują się wokół kluczowych procesów społecznych i gospodarczych zachodzących obecnie w Unii Europejskiej. Dotyczą one kwestii fundamentalnych dla przyszłości młodych Europejczyków i ich roli w zjednoczonej Europie. W tej części udostępniamy wybrane najnowsze publikacje członków Katedry Jeana Monneta na WNPiD UAM.

 

Nowa publikacja katedry JM: Getting Europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe [PDF – 10,2 MB]

Celem niniejszej publikacji jest omówienie aktualnych czynników warunkujących wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, który nadal stanowi wyzwanie w kontekście pokryzysowym. Problem ten jest rozpatrywany w wymiarze globalnym, kontynentalnym oraz regionalnym. Jednocześnie kluczowe pytanie brzmi: czy ten wzrost gospodarczy jest zgodny z wymiarem społecznym i wartościami społecznymi? Jest to szczególnie ważne z perspektywy młodych Europejczyków, których kryzys gospodarczy dotknął w największym stopniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej udostępniamy leaflet katedry oraz najnowsze biuletyny:

Leaflet Katedry JM

Biuletyn nr 1: luty 2017

Biuletyn nr 2: październik 2017

Biuletyn nr 3: luty 2018

Biuletyn nr 4: październik 2018

Biuletyn nr 5: luty 2019

Biuletyn nr 6: sierpień 2019

 

Maciej Walkowski: „Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej w dobie narastającej konkurencji globalnej”

W prezentowanym tekście autor opisuje i ocenia ideę reindustrializacji gospodarki europejskiej oraz omawia najważniejsze inicjatywy służące realizacji wizji nowoczesnej, innowacyjnej i przemysłowej Europy. Zapoczątkowana pod koniec lat 80. XX wieku deindustrializacja oznaczała przenoszenie przez europejskie korporacje pracochłonnej produkcji do „największej fabryki świata”, czyli Chin i innych „rynków wschodzących” z Azji Południowej i Wschodniej. Wiązała się z utratą tysięcy miejsc pracy w przemyśle europejskim, rosnącym bezrobociem i niezadowoleniem społecznym. Współcześnie decydenci polityczni, zarówno na poziomie państw członkowskich jak i instytucji wspólnotowych – pod hasłem reindustrializacji – postanowili wrócić do idei rozwoju nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego.

 

Jarosław Jańczak: „Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej jako element dynamizacji procesów integracyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym w Unii Europejskiej”

Celem prezentowanego tekstu jest krytyczne spojrzenie na instytucję Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako elementu dynamizacji procesów integracyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym w Unii Europejskiej. Autor stawia pytanie o zróżnicowanie motywacyjne i przestrzenne tworzonych EUWT w Unii Europejskiej. Zakłada on, iż aktorzy w różnych częściach Unii Europejskiej angażują się w tworzenie ugrupowań z uwagi na odmienne czynniki, co przekłada się na zróżnicowaną „gęstość” ich występowania w poszczególnych makroregionach wspólnoty. Wnioski pokazują Francję i Węgry jako głównych graczy w Europie w zakresie EUWT, każde z tych państw motywowane jest jednak przez odmienne czynniki.

 

Joanna Skrzypczyńska: „Integracja regionalna UE a reguły GATT/WTO”

Istotą porozumień regionalnych jest usuwanie barier handlowych pomiędzy państwami tworzącymi ugrupowanie integracyjne i ustanawianie barier handlowych wobec państw trzecich. Unia Europejska z jednej strony zbudowała jednolity rynek, tworząc tym samym obszar wolnego handlu wewnątrz ugrupowania, a z drugiej strony stosuje wiele mechanizmów protekcji na zewnątrz. W tym zakresie cele ustanowione w GATT leżą w sprzeczności z integracją regionalną. Celem artykułu jest analiza zasad handlu ustanowionych w GATT oraz charakterystyka procesu integracji europejskiej i jego relacji z zasadami integracji regionalnej ustalonej na forum GATT/WTO w ramach artykułu XXIV GATT.